COLDINU ORDEN
Till sjöfartens vägledning


Den 18 augusti 1997 avsköts nio skotts salut vid korsplanteringen på
Ostindiefararvarvet Terra Nova, Eriksberg, Göteborg.

Korsplanteringens historia i Coldinuorden

Coldinuorden är en gammal Sjöfararorden med medeltida rötter från området kring Medelhavet. Den infördes till Sverige via Frankrike och England år 1755 för att sedan också etableras i Finland.

Coldinuordens bruk att sätta upp kors är en obruten tradition från Prins Henriks sjöarsenal. Den navigationstekniska betydelsen är idag mestadels av ringa karaktär men den symboliska korsplanteringen finns kvar som en tradition i våra dagar.

Prins Henrik eller Henrik Sjöfararen som han också kallades var ståthållare i Sagres som var hans residensstad i dåvarande "konungariket Algarve" på Iberiska halvöns sydvästra del. Han upprättade under första hälften av 1400-talet Portugals första astronomiska observatorium och en Sjöarsenal. Där drog han försorg om utbildandet av skickliga sjömän och matematiker. Nästan årligen utsände Prins Henrik expeditioner mot söder och Afrikas kust ända ner till Senegal och Gambia. Även Madeira, Azorerna och Kap Verde togs därvid i besittning. Det var Prins Henriks förtjänst att Portugiserna började med sina upptäcktsresor som efter hans död ledde till upptäckten av sjövägen till Indien. Kors sattes upp såsom sjö och landmärken vid sjöexpeditioner och upptäcktsresor dels för att visa för andra sjöfarare att platsen var utforskad på ett eller annat sätt, samt att det i förekommande fall kunde överensstämma med kartor som man kontinuerligt ritade och uppdaterade.

Vid de olika expeditionerna fanns alltid en kyrkans representant närvarande enär den var den i särklass största världsliga och andliga makten. Grundtanken var att man ville sprida det kristna medmänskliga budskapet. Man får inte glömma att under medeltiden utövade den "Heliga Stolen" dvs Vatikanstaten ett mycket stort inflytande hos samtliga Europas regenter i alla konunga- och furstendömmen, eller var de än var representerade. Korset var därför den naturliga symbolen att sätta upp för att utmärka en plats som hade betydelse för navigationen både på land och på haven.

Man började med kors tillverkade av trä men dessa förfors alltför snabbt och stenkors fick om möjligt ersätta träkorsen. Att plantera kors tillverkade i järn gjorde man ej enär materialet var dyrt och fortfarande relativt sällsynt. Järnkorsens historia börjar först några hundra år senare när materialet hade blivit mer allmänt och därmed billigare.

Den 20 september 1992 planterades ett kors i den spanska staden Palos de La Frontera, bredvid den brunn varifrån Columbus 500 år tidigare hämtade sitt vatten till fartygen inför sin historiska resa. Korset välsignades av Palos katolske präst bredvid Ordens protestantiska svenske Hovpredikant. Några månader senare besöktes även platsen av Påven Johannes Paulus II och kung Juan Carlos. En minnesplakett tillverkades i fyra exemplar av staden. Dessa delades ut till den spanska Konungen, Sveriges Konung, Påven och Coldinuorden, till åminnelse av högtidligheterna.

Coldinu Ordens första ursprung liksom dess föregående öden ligger - av för bröder inom Orden bekant orsak - fullkomligt utanför ramen av en beskrivning över den gren därav, som fått namnet Göta Coldinu Orden.

Orden är ett brödraförbund, vars första upprinnelse spåras i en långt avlägsen tid och i ett avlägset land. Den finnes numera endast i Sverige och Finland och infördes i vårt land 1765, då Friherre Carl Björnberg i Stockholm grundade den första logen, som blev kallad Arla Coldinu Orden.

Friherre Björnberg hade själv upptagits såsom medlem i denna orden år 1755 ombord på ett engelskt fartyg av en engelsman vid namn V:m Bird i Göteborgs hamn. Två år senare blev han å det franska krigsskeppet Belle Isle, som låg på Göteborgs redd, av den franske örlogskaptenen Thurot först befordrad till högre grader och sedermera försedd med vederbörligt bemyndigande att såsom A-n R-r inrätta Coldin i Sverige.

Jämlikt sin instruktion antog friherre Björnberg till en början fem ledamöter nämligen År 1757 auditör Christoffer Cedergren och regementspastor Anton Grimbeck i Göteborg, år 1761 protokollsekreteraren Johan af Bjerchén i Stockholm samt år 1753 kammarherren, friherre Knut Leijonhufvud och kaptenen, friherre Carl Fredrik Leijonhjelm, de båda senare på Sveaborg i Finland.

År 1764 började Björnberg utrusta Arla Coldinu Orden, som den 8 maj 1765 kunde invigas, och sålunda blev Stam Coldin i Sverige; år 1766 grundade han å Sveaborg en loge, som fick namnet Månans Coldin. Dess förste styresman blev friherre Leijonhufvud. År 1769 tillkom Kronans Coldin i Karlskrona.


Korsplantering vid Terra Nova-varvet, Göteborg
Den 18 augusti 1997