China and Sweden, Treasured Memories, Forbidden City exhibition 2005

The Swedish exhibition of Chinese Porcelain at the Palace Museum, Beijing, 2005

CREDITS

Editing and Publishing Committee

Zheng Xinmiao, Director


Deputy Directors

Li Ji
Li Wenru
Börje Ljunggren
Gary Wu


Committee Members

Cai Zhihuai
Chen Lihua
Duan Yong
Björn Ekegren
Feng Nai'en
Hu Chui
Hu Jianzhong
Jin Hongkui
Mac Karlsson
Li Huayuan
Liang Jinsheng
Mats Nilsson
Hans Renstron
Shi Anchang
Shi Zhimin
Xiao Yanyi
Yan Hongbin
Yu Hui
Zhang Hongwei
Zhang Rong
Zhu Saihong


Exhibition Planners

Hu Jianzhong
Björn Gremner


Exhibition Content Designer

Ji Wei


Exhibition Graphic Designer

Li Lei


Catalogue Editors

Hu Jianzhong
Ji Wei


Authors

Göran Behre
Li Huibing
Lu Chenglong
Ji Wei
Eva Myrdal
Jan-Erik Nilsson
Jarl Vansvik
Anna Rosengren
Kristina Söderpalm
Pottery Section of the Antiquities Department of the Palace Museum


Translators

Li Shaoyi
Tracy Liu
Yang Fan
Christine Yuan
Becky Zhang
Zhang Chunhua
Zhang Yalin
Zhang Yan


Photographers

Feng Hui
Hu Chui
Liu Zhigang
Ma Jige
Jan-Erik Nilsson
Karl Zetterström
Zhao Shan


Image Document Provider

Guo Yaling


Catalogue Executive Editor

Feng Yincong


Catalogue Designer

Zheng Zhibiao 

On-line catalog design and hosting by GOTHEBORG.COM